Haber

Turizm amaçlı konut kiralanmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Turizm Amaçlı Konut Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak.

Kanunla, turizm sektörünün bütüncül bir bakış açısıyla tek elden değerlendirilmesi ve standartların yeknesak hale getirilmesi amacıyla milli parklar ve tabiat parklarında konaklama tesisleri kurmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis yapma yetkisi verilecek. konaklama tesislerinde.

Kiralamalar yalnızca çadır ve karavan içeren kamp alanlarının inşası ve işletilmesi amacıyla ilgili kurum tarafından yapılabilmektedir. Bu durumda kiralanan taşınmazın tahsis ve kullanım amacı değiştirilemez.

Bakanlık belgeli diğer tesisler için sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinden katılım payı alınmak şartıyla 49 yıla kadar işçi lojman alanı tahsis edilebilecek.

Herhangi bir nedenle tahsisi sona eren işçi lojmanlarına ilişkin irtifak hakları, Bakanlığın talebi üzerine tapudan resen iptal edilir.

İlgili mevzuat uyarınca orman sayılan alanlarda sadece çadır ve karavan içeren kamp alanlarının inşası ve işletilmesi ile bu kapsamda kiralanan gayrimenkullerin tahsisi ve kullanılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralama yapılabilmektedir. formu değiştirilemez.

Kanunla, konaklama ve kış turizmi merkezlerinde günlük ve mekanik tesis limitleri için Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kira sözleşmeleri ile ön izin ve nihai izin verilen ve bu izne dayalı olarak yatırımcı ve işletmecilere irtifak hakkı tanınmıştır. veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kullanım izni verilmiş. Sözleşmelere ilişkin son başvuru tarihi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılacak. Böylece, süresi içinde başvuru yapamayan yatırımcılara yeniden başvuru yapma imkanı tanınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca konaklama tesisi yapılması amacıyla ihale edilen veya sözleşmesi yapılan yerler için sözleşme süresi boyunca ilgili mevzuat kararları uygulanacaktır. Bu kapsamda verilen izinler ve yapılan kiralamalar doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilen tutarların döner sermaye tarafından tahsiline devam edilecektir.

Sözleşme süresi sonunda bu yerlerin Bakanlıkça yeniden tahsisi halinde ücretler Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesi tarafından tahsil edilecektir.

6 ay içerisinde turizm işletme belgesi alamayanlar faaliyet gösteremeyecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş işyeri açma ve işletme ruhsatı bulunan ve turizm işletme belgesi bulunmayan ancak ruhsat tarihinden itibaren bir yıllık turizm işletme belgesi alma süresi dolmamış konaklama işletmeleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay ve 6 ay içerisinde Bakanlığa başvurmaları gerekiyor. Turizm işletme belgesi almak gerekli olacaktır.

3 ay içerisinde başvuru yapmayan veya 6 ay içerisinde turizm işletme belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyet gösteremeyecek. Bu işletmelerin işletme ve faaliyet ruhsatları, Bakanlığın bildirimi üzerine bir ay içinde yetkili idare tarafından iptal edilecek ve faaliyetleri durdurulacaktır.

Kanun kapsamında işyeri açmak ve çalışma ruhsatı almak zorunda olanlar dışında, turizm kiralama izin belgesi düzenlenen konutlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar tarafından hazırlanan bütçelerde Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Memurları Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı’na ödenmek üzere ayrılan pay yüzde 1’den yüzde 3’e çıkarılacak. . Bu payı yüzde 6’ya kadar artırmaya Birlik Genel Kurulu yetkili olacak.

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

Kanuna göre, Ekim 2023 ödeme döneminde gelir veya aylık ödeme alan sigortalılara ve hak sahiplerine belge bazında bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

Bu ödeme, iş göremezlik geliri alanlara, her zaman, gelirin tahsisine esas olan iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri belgelerinde ise hak sahiplerinin payları oranında yapılacaktır.

1-31 Ekim 2023 tarihleri ​​arasında herhangi bir tarihte sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil olmak üzere çalışan veya faal olanlar ile yaşlılık aylığı almakta iken ilgili yönetmelikte sayılan işyerlerinde aylıkları kesilmeden çalışanlar kapalı, ödeme kapsamında olmayacaktır.

Birden fazla belgeden gelir ve emekli maaşı alanların ödemeleri, azami ödemeye olanak sağlayan belge aracılığıyla yapılacak.

Usulüne aykırı olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler, varsa ilgilinin gelirinden veya emekli maaşından yüzde 25 oranında kesinti yapılacak veya genel kararlara göre geri alınacaktır.

Kapadokya Bölge Yönetimi’nin gelirleri Anayasa Mahkemesi kararına göre düzenleniyor

Kanunda, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı uyarınca Kapadokya Bölgesi Kanunu’nda düzenleme yapılarak idareye aktarılacak gelirler şöyle sıralanıyor:

“Genel bütçeden yapılacak hazine yardımı, idareye kiralanan taşınmazlar ile idarenin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanması, işletilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler, marka ve patent gelirleri, Kapadokya İdaresine yapılacak başvurular Kapadokya Bölgesi’ndeki idare, işletme ve faaliyetler tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak alan ve fiyatlar, gelirler, her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri, fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirler, yurt içi yardım, bağış ve sponsorluk gelirleri ve yurt dışında idare gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

Kapadokya Bölgesi’nin korunmasına yönelik tedbirlerin ihlaline yeni cezalar

Kanun, alınan karar doğrultusunda Kapadokya Bölgesi’nin tarihi ve kültürel değerlerinin, jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması ve yaşatılması amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezalarının kapsamını belirliyor. Anayasa Mahkemesi’nin.

Buna göre Kapadokya Bölgesi’nde izinsiz yeni inşaat yapılması durumunda 304 bin liradan 608 bin liraya; Kayaya oyulan yerin ruhsatsız olması halinde 608 bin lira; Bina sahibinin belirtilen süre içerisinde binasını ruhsata uygun hale getirmemesi halinde 380 bin lira ile 608 bin lira arasında; Peribacalarına izinsiz müdahale durumunda 608 bin lira; İzinsiz taş, toprak ve kumun doğal dokuya zarar verecek şekilde alınması halinde 152 bin lira ile 608 bin lira, Birinci ve ikinci derece arkeolojik ve doğal sit alanlarında izinsiz yeni tarım alanı açılması halinde 304 bin lira , su kuyusu, fosseptik, su deposu, IPG tankı, Yetkisiz enerji sistemleri uygulamaları halinde 152 bin liradan 304 bin liraya kadar; Gelir elde etmek amacıyla yapılan izinsiz çekimler veya izinsiz ekipmanlarla yapılan çekimler için 16 bin lira, izinsiz etkinlik, festival ve organizasyon faaliyetleri için ise 16 bin lira idari para cezası verilecek.

Kapadokya Bölge Müdürlüğü kamulaştırma işlemlerini yürütme yetkisine sahiptir

Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Kapadokya Bölge Başkanlığı’na, Kapadokya Bölgesi’nde korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespit edilmesi ve gerektiğinde kamulaştırma işlemlerinin yapılması yetkisi verildi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı uyarınca kanunda ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu, Danışma Konseyi, Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri ile çalışma yöntemleri ile Ajans Genel Müdürünün görev ve yetkileri de düzenlendi. .

Bu doğrultuda Türkiye’ye yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında, tüm dünyada Türkiye algısının güçlü bir şekilde yönetilmesi ve dünya turizm arzının ve seyahat hareketlerinin ülkeye yönlendirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerle ortak projeler yürütülmektedir. eşitlik ve rekabet unsurlarını, taşıdığı turizm potansiyelini, ülke imajına ve tanıtımına sağlayacağı katkıyı göz önünde bulundurarak; Bu projeleri geliştirme ve destek sağlama fırsatı sağlanır.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kuruluş hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, turizm amaçlı kira izin belgesi düzenlenen yerlerden binde yedi buçuk oranında turizm payı alınacak. 1 Nisan 2024 itibarıyla.

Kanun, bağımsız denetimin yanı sıra, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın mali rapor ve tablolarının, denetim sistem, sistem ve süreçleriyle birlikte Sayıştay denetimine tabi olmasını da düzenliyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının personel alımı ve hizmetlerine ilişkin yönetmelik

Kanuna göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kanunda belirtilen görevlere ilişkin mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak. Bu istisna, ceza ve ihalelere katılma yasağı kararları ile Kurumun kanunda belirtilen faaliyetleri dışında kalan idari ihtiyaçlarla ilgili mal ve hizmet alımlarını kapsamayacaktır.

Düzenleme kapsamında Kurum tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları şeffaflık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, fırsat eşitliği, kamu denetimi, ihtiyaçların karşılanması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. uygun şartlarda ve zamanında, kaynakların verimli kullanılmasıdır. Buna ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ajans, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi çalıştırılmasına ilişkin mevzuat kararlarına tabi olmaksızın, belirlenen yöntem ve esaslar çerçevesinde İş Kanunu’na tabi işçi çalıştıracak.

İstihdam edilecek işçi sayısı 200 kişi olacak. Cumhurbaşkanı bu sayıyı dört katına kadar artırabilir.

Ajansta çalıştırılacak çalışana ödenecek ücret ve varsa diğer mali haklar; unvan, eğitim, deneyim, dil bilgisi ve alandaki uzmanlığa göre Yönetim Konseyi tarafından belirlenecektir.

Kurumun yıllık toplam işgücü harcaması, son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 10’unu aşamaz. Genel müdür ve genel müdür yardımcısı kadrolarına yapılan atamalar hariç olmak üzere, Kurumda boş olan kadrolara atanabilmek için Kurum tarafından veya Kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak şartı aranacaktır. Yüksek Öğretim Kurumları.

Sınav, Kurumun görev alanına ve işe alınacak pozisyonun gerektirdiği niteliklere göre belirlenen konularda yapılacaktır.

Sporkulüplerin düzenlenmesi

Görüşmeler sırasında Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na süreksiz bir unsur eklendi.

Buna göre Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, 26 Ekim 2024 tarihine kadar tüzüklerini, idari ve mali yapılarını bu yasal kararlara uygun hale getirmekle yükümlü olacak. Belirtilen periyot sporKulüplerin ve üst kuruluşların başkanlık kayıtları iptal edilecek.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, 26 Ekim 2024 tarihine kadar bu Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi olmak zorunda kalacak. yükümlülüklerini yerine getiren süre içerisinde spor faaliyetlerine katılamayacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetleriyle uğraşan ancak tüzel kişiliği bulunmayan organizasyon kulüpleri, 26 Ekim 2024 tarihine kadar bu kanunda öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle tescil edilecek. Belirtilen süre içerisinde uymayanların kayıtları iptal edilecek. bakanlık tarafından.

Yarışma, yarış ve gösteri gelir paylaşımı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle yarışma, yarışma ve gösteri gelirlerine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonları tarafından düzenlenen veya izin verilen her türlü spor müsabakası, müsabaka ve gösterilerinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin her türlü bilet satışından elde edilecek net gelirin yüzde 7’si, maç, müsabaka ve gösteri gelirlerinin payı. İl gençlik ve spor müdürlüklerinin hesabına yatırılacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gençlik ve spor il müdürlükleri hesabına yatırdığı müsabaka, yarış ve gösteri gelir payı bedelleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez muhasebe birimindeki özel hesaba aktarılacak. Özel gelir olarak kaydedilen bu fiyatlar amatör spor faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak ve bu amaçla gençlik ve spor il müdürlüklerinin hesabına aktarılabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin elde ettiği net hasılatın hesaplanmasında her türlü bilet satışlarının toplamını ifade eden brüt hasılat; İlgili spor federasyonlarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen hakem, temsilci ve gözlemci ücretleri, kapı, gişe, muayene ve özel güvenlik görevlilerine ödenecek günlük ücretler, bilet basımı ve elektronik bilet bedelleri düşürülecek.

Bu giderler düşüldükten sonra elde edilen fiyat net gelir olarak belirlenecektir. Net hasılat bedeline ilişkin gerekli bilgi ve belgeler, ilgili spor kulübü veya spor anonim şirketi tarafından ilgili maç, yarış ve gösteri tarihinden itibaren bir hafta içinde gençlik ve spor il müdürlüğüne verilecektir. Net hasılat bedeline ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin talep edilmesi halinde bunların Türkiye Futbol Federasyonu dahil ilgili spor federasyonları ile Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmesi zorunlu olacak. Bilet basımı ve bilet basımı, satışı ve dağıtımı için spor federasyonları.

Görüşmeler sırasında Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 26 Ekim 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yasanın kabul edilmesinin ardından TBMM Başkan Vekili Celal Adan, meclisi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler